Általános Szerződési Feltételek


1. Az Általános szerződési feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Branding Marketing Kft. Cégjegyzékszám: 13-09-092813 Székhely: 2045 Törökbálint, Árpád u. 5/b.) a továbbiakban: Szolgáltató – ValueNet, valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek - a továbbiakban: Megrendelő – Felhasználó - a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Jelen ÁSZF értelmében, a Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató e honlapon keresztül szolgáltatást teljesít, vagy árut ad el.

A Szolgáltató minden e honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére, a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által, a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte.

Az Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy a Megrendelők ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék. 


Megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató a termékről kiállított számlával együtt a termék letöltését és/vagy használatát egyidejűleg biztosítja a Megrendelő részére.


Megrendelhető termékek vételára

A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, Euróban, vagy Forintban feltüntetett ár.

A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően, az esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást vagy szolgáltatást. Melynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül, elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

A Webáruházunkban történő vásárlás, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelések feldolgozása azonnal megtörténik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú személyektől, jogi személyektől, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

A Megrendelő a Szolgáltató weblapján található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a kosárba helyezi. A kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a Megrendelő által fizetendő végösszeget. A megrendelőlap szükséges rovatainak kitöltését követően a „megrendelés" Ikonra kattintva a Megrendelő leellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adatival kapcsolatos valamennyi adatot. Amennyiben az adatokat a Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „Fizetés" ikonra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy a „Termékek" ablakra kattintva visszaléphet a megrendelőlaphoz, és elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat.

A Felek közötti szerződés, a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok a Megrendelő által történt ellenőrzését követően, a "megveszem" ikonra kattintás a Megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre.

Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, mely tájékoztatja a Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán az ajánlati kötöttség létre nem jöttéről.

A Szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza, a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a Megrendelő által kiválasztott fizetés módját, a termék árát. 


Fizetés

A Megrendelő az általa megrendelt termék vagy szolgáltatás utáni vételárat minden esetben, Euróban, vagy Forintban, az áru megrendelésekor, egy összegben fizeti meg. 

Megrendelő a választott termék ellenértékét egy összegben, a Barion fizetési rendszeren keresztül bankkártya vagy Barion Tárca egyenleg használatával online fizeti meg. Az online fizetésről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet Megrendelőnek az e-mail címére küld meg.  A termék kézhez vételét követően pénz visszatérítésre 30 napig van lehetőség, ezen szándékát a felhasználónak haladéktalanul e-mailben jeleznie kell a info@valuenet.hu e-mail címen.


A megrendelő elállási joga

Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása (nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatása). A Korm. rendelet szerint a fogyasztó nem mondhatja fel a szerződést és beleegyezik, valamint nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a beleegyezéssel elveszti felmondási jogát.


Reklamáció és jótállás

Az esetleges szavatossági problémák bejelentése az ügyfélszolgálaton lehetséges, ahol a Szolgáltató rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíti a Megrendelő által előadott körülményeket.

A szavatosságra a fentieken túl a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényben, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvényben, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltak az irányadók.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

E-mail cím: info@valuenet.hu


Adatvédelem

A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § szakasza szerint jár el.

A Szolgáltató a Megrendelő által számára a megrendelés során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli, tárolja.

A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatokat, a fent meghatározottaktól eltérő célból - például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése - csak az adatkezelés céljának, az adatkezelő személyének előzetes megadásával és a Megrendelő előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli.

A Szolgáltató a Megrendelő adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során.

A Szolgáltató a mindenkori legmodernebb software és hardware eszközök alkalmazásával védi a Megrendelő által megadott adatokat. Különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 


Vegyes, záró rendelkezések

A Megrendelő Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezi. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak - például internet szolgáltató- felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyarország joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan - értékhatártól függően - a Budapesti Járásbíróság vagy a Budapesti Törvényszék rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók. 


Weboldal használatára vonatkozó rendelkezések

A weboldal használatához Ön köteles felhasználóként betartani mindazon feltételeket és szabályokat, melyek a jelen pontban kerülnek felsorolásra és hivatkozásra, illetve amelyeket bármely más, Ön és a ValueNet között létrejött szerződés tartalmaz.

A ValueNet fenntartja a jogot, hogy a weboldalát bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, módosítsa, illetve ahhoz hozzáadjon, vagy részeket töröljön belőle. Továbbá, a ValueNet saját hatáskörében, előzetes bejelentés nélkül bármikor be is szüntetheti a weboldalát.

A regisztrációval Ön kijelenti, hogy minden Ön által megadott információ a valóságnak megfelelő, és az azokban bekövetkező változásokat frissíti és korrigálja, hogy azok mindig teljesek és naprakészek legyenek. A személyes adatok frissítésének elmaradásából eredő károkért a ValueNet nem felelős.

Ön jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a ValueNet az általa nyújtott szolgáltatások Ön által történő igénybevétele céljából, az Ön regisztrációs adatait megoszthassa harmadik féllel. A weboldal használatával Ön adatokat juttat a ValueNet-hez, amelyeket a ValueNet az Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezel. 

ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a weboldal tartalmát szerzői jogok, védjegyek, egyéb tulajdonosi jogok és törvények védik, valamint az oldal tartalma a ValueNet kizárólagos tulajdonát képezi. Ön nem másolhatja, módosíthatja, adhatja ki újra, postázhatja, töltheti le vagy töltheti fel, és nem kereskedhet az oldalon található információkkal és dokumentumokkal a ValueNet írásos engedélye nélkül. És kizárólag az Ön felelőssége, hogy a szükséges engedélyeket beszerezze a weboldalon található jogvédett anyagok felhasználása előtt. Az oldalon megjelenő bármilyen anyag engedély nélküli használata a szerzői és egyéb jog megsértését jelentheti.

A ValueNet név, a logók, a Domain-nevek és grafikák mind a ValueNet védjegyei, és általában a ValueNet által regisztráltak. A grafikák és szövegek, ellenkező rendelkezés hiányában, a ValueNet kizárólagos tulajdonát képezik. Így nem másolhatók, terjeszthetők vagy jeleníthetők meg, hacsak arra a ValueNet előzetesen írásban külön engedélyt nem ad.

A ValueNet nem vállal felelősséget semmilyen olyan webhelyért, ami jelen webhelyre vagy annak bármely részéhez hivatkozással lenne összekötve. Továbbá a ValueNet nem visel felelősséget semmilyen olyan webhelyért, amely a jelen webhely bármely részét beillesztve tartalmazná.

Az Ön által a weboldalra feltöltött dokumentumokat - fényképek - a ValueNet az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően nyilvánosan kezeli. Bár az Ön jogai nem sérülnek az ilyen jellegű anyagokkal kapcsolatosan, a rendelkezésre bocsájtásával Ön ellenérték nélkül engedélyezi a ValueNet-nek a jogot az anyagok bármilyen okból történő másolásához, kibocsátásához, megjelenítéséhez, nyilvános szerepeltetéséhez, fordításához, átalakításához és más jellegű felhasználásához világszerte.

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a hivatalos weboldal használatával Ön elfogadja az idevonatkozó törvényeket és szabályokat, kizárólagos felelősségét kommunikációja, és az oldalra feltöltött dokumentumai tartalmáért. A ValueNet-nek saját hatáskörében joga van azon tartalmak közzétételét megakadályozni, melyek jelen Általános Szerződési Feltételekbe, a ValueNet szabályzataiba vagy jogszabályi rendelkezésbe ütközik.

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a ValueNet hivatalos weboldalára feltölt, ideértve, de nem kizárólagosan, a személyes adatokat, fényképeket.

A ValueNet automatikusan nem ellenőrzi a regisztrált felhasználók által elhelyezett, megjelenített tartalmakat. A ValueNet a felhasználók által feltöltött tartalmakért nem felelős. 

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a ValueNet minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnak vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a ValueNet minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői vagy egyéb jogát.

Habár ez a weboldal a világon bárhonnan elérhető, egyes Európai Unión kívüli területeken jogszabály tilthatja a ValueNet weboldalának látogatását, illetőleg az általa nyújtott eszközök, információk, és szolgáltatások használatát. A területileg irányadó jogszabályokkal összhangban a ValueNet nem vállal felelősséget weboldalának és az általa nyújtott szolgáltatásoknak az Európai Unión kívüli területeken történő igénybevétel következményeiért. Azok, akik a területileg irányadó jogot megsértve lépnek be a weboldalra, saját felelősségükre cselekszenek. Bármilyen, szolgáltatásra vagy a weboldalon közzétett információra vonatkozó ajánlat érvénytelen azokban az országokban, ahol azt a törvény tiltja.

A ValueNet kizárólagos hatáskörében előzetes bejelentés nélkül korlátozhatja a weboldal elérését.

Kizárólag Ön a felelős a jelszava biztonságáért, illetve bármilyen kijelentésért, cselekedetért, mulasztásért, amely az Ön regisztrációs felhasználói nevének, jelszavának használatán keresztül következik be. Ezért Önnek kell lépéseket tennie annak érdekében, hogy mások ne férhessenek hozzá a regisztrációs felhasználói nevéhez vagy jelszavához. A ValueNet alkalmazottai nem kérik el a jelszavát.

A szerződő felek kijelentik, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a felhasználó a ValueNet hivatalos weboldalán „rákattintás” útján tett nyilatkozatai, érvényes szerződéses nyilatkozatnak minősülnek, éppen úgy mintha írásban közölték volna.

A ValueNet hivatalos weboldalán keletkezett dokumentumok írásbeli dokumentumoknak tekintendők.

A ValueNet nem szavatolja, hogy a hivatalos weboldala, illetőleg annak felkeresése vagy az ott elérhető információk, anyagok, szolgáltatások zavartalanok, programhibától, tévedésektől és más hiányosságoktól mentesek. A ValueNet kizárja mindennemű felelősségét a weboldala látogatójának számítógépes rendszerét ért károsodásokért. Ideértve egyebek között az archivált adatok elvesztését vagy a számítógépes vírusok által okozott károkat.

A ValueNet fenntartja a jogot a weboldalán közölt téves vagy pontatlan információk helyesbítésére és nem vállal felelősséget a ténylegesen vagy az állítólag ilyen hibákból eredő veszteségekért, feltéve, hogy a hiba nem a ValueNet szándékos kötelességmulasztásának eredménye. A ValueNet weboldalának tartalma előzetes értesítés nélkül módosítható.

A ValueNet nem vállal felelősséget az általa üzemeltetett weboldalon, a rendezvény naptárban lévő disztribútori rendezvények időpontjának helyességéért és a rendezvényen elhangzottakért.

A ValueNet weboldalának látogatója hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ValueNet esetleges értesítéseket, illetőleg tájékoztatásokat küldjön számára az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan.


Az adatkezelés szabályai 

Felhasználók adatai

Cégünk, a Branding Marketing Kft. (cím: 2045 Törökbálint, Árpád u. 5/b.) számára kiemelt fontosságú cél, a www.valuenet.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, és gondoskodunk azok biztonságáról. Regisztrációját, és ezzel együtt minden személyes adatát írásos kérés esetén bármikor töröljük. Adatok zárolása, helyesbítése kapcsán kérjük, forduljon írásban ügyfélszolgálatunkhoz. A kérésének záros határidőn belül (legkésőbb 2 munkanap) eleget teszünk.

A www.valuenet.hu honlapon lévő névlista szerkesztő programokban feltöltött adatokat, semmilyen esetben sem szolgáltatjuk ki senki részére és az adatokat bizalmasan kezeljük. Csak az adott felhasználó webirodájában elérhető, látható.

A regisztrációkor és megrendeléskor megadott adatokat a www.valuenet.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve feliratkozás esetén hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó működik közre. Az adatokat cégünk a weboldal fennállásáig tárolja.

Hírlevelet kizárólag azoknak küldünk, akik feliratkoztak rá. Minden egyes kiküldött hírlevél tartalmaz leiratkozó linket is. Kizárólag a halleydiamondsystem.com-hoz kapcsolódó információkat továbbítjuk hírleveleinkben. Más cégek által szponzorált cikkeket, direkt marketing anyagokat semmilyen körülmények között nem küldünk Önnek.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat cégünk, kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja cégünk általános szerződési és vásárlási feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.


Vonatkozó jogszabályok

• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

• 226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;

• Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.


Információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a www.valuenet.hu webáruházat működtető cég birtokolja az oldalakon látható információkat. A www.valuenet.hu oldalainak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a www.valuenet.hu oldalairól származó információk, cikkek engedély nélküli árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése! A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.


Hivatkozások a  www.valuenet.hu-ra 

Abban az esetben, ha valaki a halleydiamondsystem.com oldalait vagy bármelyik oldalának bármely részét saját webhelyén keretes alkalmazásként - mintegy saját oldalainak részeként - akarja futtatni, akkor ki kell kérnie a www.valuenet.hu webáruházat működtető cég engedélyét. Minden olyan ránk mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellépünk, amely árt a www.valuenet.hu hírnevének és érdekeinek.


Jogorvoslat

Amennyiben azt tapasztalja, hogy cégünk nem az itt megjelölt elvek alapján kezeli az adatokat, akkor jogorvoslatért kérjük, forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a Branding Marketing Kft. (cím: 2045 Törökbálint, Árpád u. 5/b.) www.valuenet.hu honlapon a kártyás fizetés során euróban történik a tranzakció, függetlenül attól, hogy a kártyabirtokos kártyája nem euró devizanemű. 


Egyéb rendelkezések

A jelen szerződéses feltételekre, függetlenül a felhasználó nemzetiségétől, illetve állandó lakhelyétől, a magyar anyagi jogot, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére, a felek kötelesek egymással egyeztetéseket kezdeményezni és a jogvitákat lehetőleg békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a felek a jogvita eldöntésére kikötik az Branding Marketing Kft. székhelye szerinti illetékes elsőfokú Bíróság kizárólagos illetékességét.

A felhasználó, a már jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a ValueNet a jelen szerződésből eredő egyes vagy valamennyi jogait és kötelezettségeit harmadik személy, gazdasági társaság, elsősorban egy a ValueNet-hez tartozó vállalkozás részére átengedje, vagy egyéb módon átruházza. Valamint hozzájárul, és kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben a ValueNet vonatkozásában jogutódlás történik.

Szerződő felek kötelesek a jelen szerződés rendelkezéseit maradéktalanul betartani. A felhasználó nem jogosult, a ValueNet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére átengedni, vagy bármely módon átruházni. Ezen tilalom nem vonatkozik - gazdasági társaság esetén - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott jogutódlásra.

Jelen szerződés elfogadása a weboldal www.valuenet.hu oldalon történt regisztráció hitelesítésével jön létre.

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a regisztráció hitelesítésével a Felhasználó és Branding Marketing Kft. között online szerződés jön létre, mely szerződés írásban megtett szerződésnek minősül.

Kijelentem, hogy a ValueNet Üzletviteli szabályzatát, Adatkezelési szabályzatát, Fegyelmi eljárási szabályzatát áttanulmányoztam és tudomásul veszem, hogy ezek elválaszthatatlan részét képezik a jelen szerződésnek.

Kijelentem, hogy a jelen szerződés tartalmát elolvastam, megértettem, és mint akaratommal mindenben megegyező okiratot, jóváhagyólag elfogadom.

 

Budapest, 2018. október 10.